Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 20 tháng 01 năm 2017