Đăng nhập

Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.