Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 12 tháng 07 năm 2020


Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.