Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 24 tháng 05 năm 2022


Môn Anh văn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.