Đăng nhập

Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

Họ và tên: Võ Văn Thịnh
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email:

vvthinh.pvang@hue.edu.vn

vvthinh.phuvang@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại:  
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

- Công tác Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật

Số lượt xem : 8389