Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 12 tháng 07 năm 2020


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 

Họ và tên: Lê Đình Phong
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email: ledinhphong2011@yahoo.com.vn; ldphong.pvang@hue.edu.vn
Điện thoại:  0915415629
Địa chỉ: Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

- Công tác Thi đua - Khen thưởng, Kỷ luật

Số lượt xem : 7775