Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 29 tháng 07 năm 2015


Bồi dưỡng thường xuyên

Cập nhật lúc : 02:42 30/07/2013  

LỊCH HỌC BDTX TIỂU HỌC NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH HỌC BDTX TIỂU HỌC NĂM HỌC  2013-2014

Đơn vị : Phòng GD&ĐT Phú Vang

(Đính kèm công văn số Số:  238 /KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT Phú Vang,

 ngày  18  tháng 7 năm 2013)

-----------------------

 

Học Kỳ 1 năm học 2013-2014 :

 

 

Yêu cấu chuẩn nghề nghiệp bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung                mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Tháng

 

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

Nội dung II :

1/Chính trị

 

 

 

 

 

Các Nghị quyết

Nâng cao trình độ chính trị.

 

8/2013

 

8

 

2/Nghiệp vụ chuyên môn

 

Giáo dục tài nguyên Biển đảo và ứng phó với biển đổi khí hậu qua các môn học và hoạt động dạy học

Nắm được nội dung và phương pháp dạy tích hợp, hoạt động NGLL

10/2013

 

8

4

 

 

Dạy học chương trình giáo dục địa phương trong các môn học tiểu học

 

11/2013

2

4

4

Nội dung    I /

 

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Nắm được các nội dung cơ bản về công tác chủ nghiệm lớp

12/2013

7

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học Kỳ 2 năm học 2013-2014 :

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung                mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Tháng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung

(tiết)

 

Lý thuyết

Thực hành

Nội dung III/ Nghiệp vụ chuyên môn: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

 

 

 

 

 

 

 

TH12

 

Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

 1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.

 

2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.

3.  Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.

4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; biết lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

 

 

 

 

1/2014

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

TH13

Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).

 2. Cách triển khai mỗi loại bài  học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.

Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.  

Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học. 

 

 

 

 

 

1/2014

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 
TH14

Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

 1. Xác định mục tiêu bài học

 2. Thiết kế các hoạt động học tập

 3. Đánh giá kế hoạch bài học

Thiết kế được kế hoạch bài học cụ thể theo hướng dạy học tích cực.

Phân tích, đánh giá được một số kế hoạch bài học đã thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh.

 

 

 

2/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

IV/Nghiệp vụ chuyên môn:  Tăng cường năng lực triển khai dạy học

 

 

 

 

 

TH15

Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

 1. Phương pháp giải quyết vấn đề

2. Phương pháp làm việc theo nhóm

3. Phương pháp hỏi đáp…

 

Hiểu được mục đích, đặc điểm, quy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.

Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.

 

 

 

 

 

3/2014

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

TH16

Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

1. Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Kĩ thuật dạy học theo góc

3. Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực

4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập

5.  Kĩ thuật học tập hợp tác…

Hiểu được mục đích, đặc điểm, cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.

Biết cách vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.

 

 

 

 

4/2014

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Kiểm tra đánh giá

 

Các nội dung đã học

 

5/2014

 

 

 

 

 

Phòng GD&ĐT xét duyệt và cấp giấy chứng nhận BDTX

 

6/2014

 

 

 

                   

 

(Ghi chú : Nếu lịch sau này có gì thay đổi Phòng GD&ĐT sẽ thôn báo lại các trường)                                                                                       

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 4409