Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 03 tháng 08 năm 2015


Bồi dưỡng thường xuyên

Cập nhật lúc : 02:44 30/07/2013  

LỊCH HỌC BDTX THCS NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH HỌC BDTX THCS NĂM HỌC  2013-2014

Đơn vị : Phòng GD&ĐT Phú Vang

-----------------------

Học Kỳ 1 năm học 2013-2014 :

Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên

Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung                mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Tổ chức thực hiện

Tháng

 

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

I/Chính trị

 

 

 

 

 

Các Nghị quyết

 

- Tập trung theo lịch của PGD.

 

 

8/2013

 

8

 

II/Nghiệp vụ chuyên môn

 

Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm

 

- Tập trung theo lịch của PGD.

- CBGV tự học.

10/2013

 

4

6

 

Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THCs qua nghiên cứu bài học;

 

- Tập trung theo lịch của PGD.

 

10/2013

 

4

6

 

Phương pháp kỷ luật tích cực và quyền trẻ em ở trường THCS.

 

- Tập trung theo lịch của PGD.

 

11/2013

 

4

6

 

Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra;

 

CBGV tự học.

12/2013

6

2

2

 

Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn;

 

CBGV tự học.

12/2013

8

2

2

 

 

 

 

 

 

Học Kỳ 2 năm học 2013-2014 :

Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung                mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

Tổ chức thực hiện

Tháng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

III/ Nghiệp vụ chuyên môn: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

THCS 13

Nhu cầu và động lực học tập của học học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học;

1. Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS

2. Phương pháp và kĩ thuật xác định nhu cầu học tập của học sinh THCS

Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật để xác định nhu cầu học tập của học sinh phục vụ cho lập kế hoạch dạy học

- Tự học

 

- Tự bồi dưỡng

 

- Tập trung

(Sinh hoạt CM )

 

 

 

 

1/2014

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

THCS

14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

- Tự học

 

- Tự bồi dưỡng

 

- Tập trung

(Sinh hoạt CM )

 

 

 

 

 

1/2014

 

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

THCS

15

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

1. Các yếu tố liên quan đến  đối tượng và môi trường dạy học

2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học

3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học

Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này

- Tự học

 

- Tự bồi dưỡng

 

- Tập trung

(Sinh hoạt CM

2/2013

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

THCS

16

Hồ sơ dạy học

1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THCS

2. Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học

Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định

Tự học

 

- Tự bồi dưỡng

 

- Tập trung

(Sinh hoạt CM

 

 

 

 

 

3/2014

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

Kiểm tra đánh giá

 

Các nội dung đã học

 

 

5/2014

 

 

 

 

 

PGD cấp giấy chứng nhận

 

 

6/2014

 

 

 

Khung thời gian thực hiện

 

Nội dung công việc

Thời gian tính theo năm học

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Xây dựng kế hoạch: GV, Trường, Phòng, Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Bồi dưỡng tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Bồi dưỡng tự chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kiểm tra, giám sát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Nghiệm thu, đánh giá kết quả, cấp chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Tổng hợp kết quả, báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Tổ chức sơ kết, tổng kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn những nội dung quan trọng, phù hợp để tổ chức BDTX giáo viên theo hình thức tập trung, trong qua trình triển khai nếu có gì thay đổi, Phòng GD&ĐT sẽ điều chỉnh và báo về các trường biết tiếp tục triển khai.

 

TRƯỞNG PHÒNG

Tải file 1  

Số lượt xem : 2290