Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 12 tháng 07 năm 2020


Ảnh hoạt động

Các mục ảnh khác