Trọng thầy mới được làm thầy ''


Ngày 05 tháng 07 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Báo cáo kết quả đánh giá theo chuẩn; đánh giá công chức, viên chức năm 2015

Báo cáo kết quả đánh giá theo chuẩn; đánh giá công chức, viên chức  năm 2015

Để có số liệu báo cáo theo mẫu Sở Giáo dục về việc báo cáo kết quả đánh giá theo chuẩn, đánh giá công chức, viên chức năm 2015. Phòng giáo dục yếu cầu các trường gửi file dữ liệu( báo cáo theo mẫu đính kèm gồm 3 bậc học MN, TH, THCS) về địa chỉ email: vovanthinh@yahoo.com, thời gian gửi báo cáo qua email trước 9h00, ngày 05/07/2015 ( văn bản gửi sau)

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Vang. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 20 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Thư viện ảnh